من زهرا پارسایی هستم 

مدرس فن بیان و سخنوری کودکان و نوجوانان

دانشجوی رشته روانشناسی

 

زهرا پارسایی مدرس فن بیان و سخنوری کودکان شیراز