زهرا پارسایی

مدرس فن بیان و سخنوری کودکان

مهارت های کلامی و فن بیان دروازه ورود کودکان به اجتماع است.همه کودکان این سرزمین می توانند عالی باشند و بدرخشند .

مشاوره رایگان
زهرا پارسایی مدرس فن بیان و سخنوری کودکان